CONSILIUL LOCAL


COMPONENTA CONSLIULUI LOCAL (IUNIE 2016)
- Aporcaritei Vasile - Partidul National Liberal
- Busuioc Marian - Partidul Social Democrat
- Danila Ioan - Partidul Social Democrat
- Danila Irina - Partidul Social Democrat
- Ene Stelian - Partidul Social Democrat
- Marhodin Gheorghe - Partidul Alianta Liberalilor si Democratilor
- Melinte Mihaita - Partidul National Liberal
- Paiu Mihai - Partidul Social Democrat
- Tanase V. Vasile - Partidul National Liberal
- Trufia Dumitru - Partidul Social Democrat
- Voicu Gabriel - Partidul Social DemocratSedinte(Procese-verbale, hotarari si alte documente) ale Consiliului Local Cozmesti, anul 2018
Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Cozmesti, de unde reiese necesitatea mentinerii în stare de functionare a drumurilor, amenajarii de spatii de joaca pentru copii si a spatiilor publice, deszapezirea drumurilor si asigurarea functionalitatii acestora pe timp de iarna, eventualele interventii în cazul unor situatii de urgenta,
În conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. d , alin. 6 lit. a pct. 9, 10, 13 şi 16, ale art. 45 alin. 1 şi art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare...


VIZUALIZARE
Sedinte(Procese-verbale, hotarari si alte documente) ale Consiliului Local Cozmesti, anul 2016


Avand in vedere Propunerile formulate in sedinta de constituire a Consiliului Local Cozmesti din data de 23 Iunie 2012 ca sedintele sa fie conduse lunar, in ordine alfabetica, de catre fiecare consilier local si tinand cont de absenta consilierilor locali Magureanu Constantin, Mormin Valentin si Oajdea Ioan;
in conformitate cu prevederile art. 35 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, modificata si completata;
in temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata, modificata si completa...


VIZUALIZARE
Cateva din Atribuţiile Consiliului Local
(1) Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.

(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:
 • atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local;
 • atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei;
 • atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei;
 • atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;
 • atribuţii privind cooperarea interinstituţională din comuna, etc.

(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:
 • aprobă statutul comunei, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local;
 • aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, etc.

COMPONENTA CONSLIULUI LOCAL
 • VOICU GABRIEL - PRM (viceprimar)
 • DANILA ION - PRM
 • SUKAI JULIUS JOHN PERCY - PRM
 • APORCARITEI VASILE - USL
 • MANOLACHE AUREL - USL
 • MAGUREANU CONSTANTIN - USL
 • MORMIN VALENTIN - USL
 • POPA MIRCEA - USL
 • SAHAIDAC CATALIN - UNPR
 • OAJDEA ION - PDL


Hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cozmesti

Avind in vedere expunerea de motive prezentata de primarul comunei privind necesitatea aprobarii organigramei, a numarului de personal si a statului de functii din cadrul autoritatii publice locale;

Analizind prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si dispozitiile din O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare;

Tinind cont de avizul ANFP nr 491309 din 29.07.2010 pentru functiile publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cozmesti;

In conformitate cu dispozitiile O.U.G. nr. 77/2013 pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea functionalitatii administratiei publice locale, a numarului de posturi si reducerea cheltuielelor la institutiile si autoritatile publice din suordinea, sub autoritatea sau in coordonarea Guvernului ori a ministerelor;

In temeiul art.36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. b si art. 45, alin. 1, art. 115, alin. b, din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicana, cu modificarile si completarile ulterioare.

Consiliul local al comunei Cozmesti, judetul Vaslui, HOTARASTE:
 • Art. 1. Se aproba organigrama de specialitate al primarului comunei Cozmesti, conform Anexei nr. 1.
 • Art. 2. Se aproba statul de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cozmesti, conform Anexei nr. 2.
 • Art. 3. Anexele nr. 1 si nr. 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
 • Art. 4. Secretarul comunei Cozmesti va face publica prezenta hotarare prin afisaj in locurile special amenajate si o va comunica in termenul legal Institutiei Prefectului Judetului Vaslui.

Cozmesti, 11.07.2013

Primar,
Sima Hristache

Avizat, Secretar,
Dragomir Mihaela  Comuna Cozmesti', Vaslui    © 2013 - 2020 by tesalut.ro
CONTACT    ADMIN